2 февраля 2021 ГТРК «Хакасия»

КФХ Хакасии объединяются в кооперативы

Саuамгы туста кресен-фермер хоныхтарына, хазна программаларына кiрiп алар eчeн, иy пастап пос ахчаларын хорадарuа килiсче. Че чыл сай ниме-нооuа паалар jсчеткенде, пос саuыстарын толдырып аларuа сидiктеy сидiк ле полып одырча. Мында пазох ла кооперативтер ол сурыuны пjк полар ондайлыuлар.

Архив
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31